Rok 2013 (I półrocze) - PRAWDY WIARY

 

ROZMOWA EWANGELICZNA I/2013

Jest jeden Bóg

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Pwt 6,4

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA II/2013

Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 2 Kor 5,10.20-21

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA III/2013

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! 2 Kor 13,13

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA IV/2013

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 1 J 4,9-10

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA V/2013

Dusza ludzka jest nieśmiertelna

Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Rz 8,10

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA VI/2013

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Rz 3,22-24

Pobierz (pdf)

Rok 2012 - MODLITWA

Słowo wstępne do Rozmowy Ewangelicznej na rok 2012 (pdf)

 

ROZMOWA EWANGELICZNA I/2012

Modlić się to zejść z drogi

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Wj 3,3-4

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA II/2012

Modlić się to stanąć na świętym miejscu

Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Wj 3,5

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA III/2012

Modlić się to być do dyspozycji Boga

Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu [Pan] przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy. Wj 24,15-18

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA IV/2012

Modlić się to rozmawiać z przyjacielem

Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy [Pan] rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Wj 33,9-11a

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA V/2012

Modlić się to wstawiać się do Boga

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. Wj 17,11-12

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA VI/2012

Modlić się to pragnąć poznać Boga i doświadczyć jego chwały

I rzekł [Mojżesz]: «Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę». [Pan] odpowiedział: «Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba». Wj 33,18-19

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA VII/2012

Modlitwa jest walką

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Rz 8,26-27

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA VIII/2012

Skruszone serce

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5,14-16

Pobierz (pdf)

ROZMOWA EWANGELICZNA IX/2012

„Niewysłuchana” modlitwa

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! Flp 4,6

Pobierz (pdf)