Słowo Pana

Słowo Pana

Rozważanie i życie Słowem Bożym należy do podstawowych warunków rozwoju życia duchowego. Jest szczególnym wyrazem naszej wiary. Chcemy każdego miesiąca realizować wolę Bożą zawartą w jednym zdaniu wybranym z Pisma Świętego. Na każdą chwilę, na każdą sytuację naszego życia jest odpowiednie Słowo Boże. Pytajmy się każdego dnia, czy to co robimy, przeniknięte jest miłością. Jeśli tak, to nasze życie nie będzie próżne, ponieważ przyczyni się do wypełnienia planu Boga wobec Kościoła i ludzkości. Z miłości do Boga żyjmy miłością bliźniego. Taka miłość znajdziemy w każdym Słowie Bożym. Miłość to decyzja, by troszczyć się o dobro drugiego nie po swojemu, ale po Bożemu. Niech nasz program życia zawarty będzie w słowach: będziesz miłował.

„Słowo Pana” jest to jedno zdanie z Pisma Świętego opatrzone komentarzem przygotowanym przez małą grupę. Każdy otrzymuje ten tekst pod koniec miesiąca i stara się tym Słowem żyć przez kolejny miesiąc. Na spotkaniach małych grup rozważamy Słowo Pana z danego miesiąca i dzielimy się naszym przeżywaniem jego w codzienności. W naszym dzieleniu staramy się stosować pewne zasady.

Jak się wypowiadać, aby:

  • innych nie ranić,
  • być jak najpełniej usłyszanym,
  • czuć się bezpiecznie,
  • dać poczucie bezpieczeństwa innym...
  1. Mów wyraźnie i zwięźle zawsze w pierwszej osobie liczby pojedynczej o swoich OSOBISTYCH przeżyciach i doświadczeniach związanych z działaniem Boga i Jego Słowa w Twoim życiu, a nie innych osób.
  2. Trzymaj się tematu dzielenia, pozwól wypowiedzieć się każdemu do końca, nie pouczaj i nie oceniaj.
  3. Słuchaj jednocząc się z mówiącym, uszanuj milczenie, gdy ktoś zrobił przerwę. Kto skończył wyraźnie to zaznacza. Rozmowa jest możliwa po dzieleniu się doświadczeniami.
  4. Zachowaj całkowitą dyskrecję.
  5. Uznaj w czasie dzielenia prowadzenie osoby, która czuwa nad całością przebiegu spotkania i przyjmij ewentualne nakierowanie na temat rozmowy.

Rok 2023/2024 - KOŚCIÓŁ w oparciu o Konstytucję dogmatyczną o Kościele "Lumen gentium"

 

Słowo Pana na CZERWIEC 2024

KOŚCIÓŁ jako szkoła służby
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2024

Maryja wzorem dla KOŚCIOŁA
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2024

Obecność KOŚCIOŁA w świecie
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2024

KOŚCIÓŁ synodalny
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2024

KOŚCIÓŁ żyje pięknem Liturgii
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2024

KOŚCIÓŁ jako miejsce powszechnego powołania do świętości
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2023

KOŚCIÓŁ jako znak jedności w świecie
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2023

KOŚCIÓŁ jako wspólnota w drodze
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2023

KOŚCIÓŁ jako znak i narzędzie wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2023

Misterium KOŚCIOŁA
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2022/2023 - Wyznanie wiary

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2023

I żywot wieczny. Amen
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2023

Ciała zmartwychwstanie
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2023

Wierzę w Ducha Świętego
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2023

Wstąpił na Niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2023

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2023

Grzechów odpuszczenie
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2023

Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2023

W Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2022

Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy.
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2022

Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie.
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2022

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2022

Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi.
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2021/2022 - LIST DO GALATÓW

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2022

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Ga 6, 14
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2022

A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Ga 6, 10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2022

A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Ga 6, 8
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2022

Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Ga 6, 4
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2022

eden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Ga 6, 2
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2022

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Ga 5, 24
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2022

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ga 5, 22-23a
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2022

Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak, nie maja żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Ga 5, 6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2021

Ku wolności wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga 5, 1
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2021

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze! Ga 4, 6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2021

Bo my wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Ga 3, 27
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2021

Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wdał za mnie. Ga 2, 20
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2020/2021 - DRUGI LIST DO KORYNTIAN

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2021

Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 2 Kor 4, 14
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2021

Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 2 Kor 4, 17-18
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2021

Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 2 Kor 4, 13-14
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2021

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 2 Kor 5, 10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2021

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 2 Kor 9, 6-7
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2021

Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. 2 Kor 1, 4
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na Luty 2021

Lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» 2 Kor 12, 9
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2021

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 2 Kor 5, 20
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2020

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. 2 Kor 3, 2-3
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2020

A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. 2 Kor 9, 14
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2020

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są "tak" w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze "Amen" Bogu na chwałę. 2 Kor 1, 20
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2020

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. 2 Kor 2, 14
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2019/2020 - PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2020

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 1 Kor 13,12
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2020

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. 1 Kor 12, 27-28
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2020

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. 1 Kor 15,58
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2020

Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! 1Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! 1 Kor 16,13-14
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2020

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 1 Kor 11, 23–26
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2020

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 1 Kor 1,10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na Luty 2020

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! 1 Kor 9,16
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2020

Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego! 1 Kor 10,24
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2019

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 1 Kor 12, 4-6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2019

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg 1 Kor 1, 27-28a.29a
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2019

Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. 1 Kor 7,17a
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2019

do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani o świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. 1 Kor 1,2
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2018/2019 - LIST DO RZYMIAN - OWOCE ŻYCIA WIARĄ

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2019

Królestwo Boże to nie sprawa tego co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym Rz 14,17
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2019

Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Rz 14,7-8a
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2019

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Rz 13,13
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2019

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Rz 13,8
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2019

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! Rz12,16b
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2019

Nie bierzcie wzoru z tego świata abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża co jest dobre co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rz12,2
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2019

Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Rz 8,26b
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2019

Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to by wspólnie mieć udział w chwale. Rz 8,17c
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2018

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. Rz 6,22
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2018

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Rz 5,5
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2018

Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rz 5,1b
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2018

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka Rz 1,16
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2017/2018 - WSPÓLNOTA W DZIEJACH APOSTOLSKICH

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2018

Kiedy przybyli i zebrali (miejscowy) Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zadziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Dz 14,27
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2018

Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba namwejść do królestwa Bożego. Dz 14,22
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2018

Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonanymi przez ich ręce. Dz 14,3
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2018

A teraz przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem co mnie tam spotka, oprócz tego że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście Dz 20,22-23
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2018

Gdy Barnaba przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Dz 11,23
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2018

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie” Dz 10,34-35
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2018

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach,i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Dz 5,42
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2018

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Dz 2,32
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2017

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Dz 4,20
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2017

Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Dz 2,42
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2017

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Dz 2,42
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2017

Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1,8
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2016/2017 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. JANA

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2017

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19,26-27
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2017

Jeżeli więc, Ja Pan i Nauczyciel umyłem wam nogi to wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. J 13,14-15
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2017

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. J 16,23b-24
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2017

Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. J 6,56-57
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2017

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. J 17,20-21
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2017

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem: żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. J 13,34-35
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2017

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. J 17,17-19
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2017

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. J 17,17-19
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2016

Kto jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny a owce słuchaj jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. J 10,2-4
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2016

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14,26
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2016

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić J 15,5
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2016

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! J 15,8-9
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2015/2016 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2016

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych” Łk 14,12-13
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2016

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” Łk 17,10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2016

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Łk 6,37
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2016

Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Łk 6,30
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2016

Wtedy Jezus rzekł do nich: "Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?" Łk 6,9
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2016

Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Łk 4,42
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2016

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma Łk 8,18
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2016

Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Łk 10,33-34
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2015

Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają” Łk 5,30-31
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2015

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!". A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Łk 5,4-6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2015

A człowiek z którego wyszły złe duchy prosił Go, żeby mógł z Nim zostać. Lecz Jezus odprawił gomówiąc: wracaj do domu i opowiadaj wszystko co Bóg Ci uczynił. Odszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił. Łk 8,38-39
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2015

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Łk 10,3-5
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2014/2015 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2015

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Mt 24,32-33
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2015

Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad, swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? Mt 18,33
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2015

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Mt 18,15
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2015

Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. Mt 18,4
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2015

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Mt 18,10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2015

U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Mt 10,30-31
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2015

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Mt 13,23
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2015

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Mt 5,13
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2014

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko to będzie wam dodane. Mt 6,33
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2014

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mt 7,21
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2014

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Mt 10,38
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2014

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię! Mt 11,28
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2013/2014 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. MARKA

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2014

Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Mk 4, 26-29
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2014

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Mk 14, 38
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2014

Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. Mk 6, 37.41-42
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2014

Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Mk 4, 21
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2014

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się! Mk 6, 50
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2014

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mk 10, 43-45
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2014

A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Mk 11, 25
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2014

Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. Mk 3, 33-35
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2013

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Mk 8, 34
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2013

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Mk 1, 17-18
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2013

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Mk 1, 15
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2013

On ich zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Mk 8, 29
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2013 - PRAWDY WIARY

 

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2013

Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. 2 Tm 1,12
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2013

Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał J 6,29
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2013

Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Rz 3, 22-24
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2013

Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Rz 8, 10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2013

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

 

1 J 4, 9-10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2013

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! 2 Kor 13, 13
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2013

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 2 Kor 5, 10.20-21
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ2013

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Pwt 6, 4
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2012 - MODLITWA

 

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2012

Zawsze się radujcie nieustannie się módlcie W każdym położeniu dziękujcie taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1 Tes 5,16-18
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2012

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! Flp 4,6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2012

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jk 5,16
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2012

Podobnie także Duch przychodzi z pomoc naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach których niemożna wyrazić słowami. Rz 8,26
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2012

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Dz 1,14
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2012

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jestwukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6,6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2012

I rzekł Mojżesz: Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział: Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba. Wj 33,18-19
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2012

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry,Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. Wj 17, 11-12
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2012

Ile razy zaś Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy (Pan) rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą wtwarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Wj 33,9-11a
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2012

Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu [Pan] przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. Mojżesz wszedłwśrodek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy. Wj 24,15-18
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2012

Rzekł mu [Bóg]: „Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.” Wj 3,5
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2012

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: "Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?" Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: "Mojżeszu, Mojżeszu!"Onzaś odpowiedział: "Oto jestem". Wj 3,3-4
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2011 - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2011

Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wj 20,17 Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Łk 14,33
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2011

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego Wj 20,17 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa ukrzyżowali ciało swoje z namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Ga 5, 24-25
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2011

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemukłamstwajako świadek. Wj 20,16 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Ef 4,25
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2011

Nie będziesz kradł Wj 20,15 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Mt 10,18
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2011

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Mt 22,39
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2011

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem Mt 22,37
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2011

Nie będziesz cudzołożył Wj 20,14 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.” 1 Kor 3,16-17
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2011

Nie będziesz zabijał Wj 20,13 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Mt 5, 21-22
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2011

Czcij ojca i matkę twoją Wj 20,12 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Mt 10,37
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2011

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Wj 20,8 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, włamaniu chleba i w modlitwach. Dz 2,42
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2011

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy Wj 20,7 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię twoje Mt 6,9
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2011

Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie. Wj 20,3 Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Mt 6,24
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Rok 2010 - OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2010

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Mt 5, 11-12
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2010

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Mt 5,10
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2010

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Mt 5,9
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2010

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt 5,8
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2010

Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Jk 1,12
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2010

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Łk 11,28
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2010

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mt 5,7
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2010

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mt 5,6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2010

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Mt 5,5
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2010

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Mt 5,4
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2010

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Mt 5,3
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2010

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. J 20,29
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2009

My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. 1 J 4,19-21
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2009

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Ga 5,13
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2009

Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. 1 P 3,15
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2009

Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1P 2,4-5
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2009

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. J 6,56
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2009

A On rzekł do nich: ”Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco”. Mk 6,31
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2009

Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1Tes 5, 17-18
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2009

Lecz On im odpowiedział: moja matka i moimi bracmi sa ci, którzy słuchaja słowa Bozego i wypełniaja je Łk 8,21
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2009

A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Ef 2,19-20
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2009

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: ‹‹Abba, Ojcze!›› Rz 8, 14-15
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2009

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Łk 1,45
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2009

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Ga 2,20
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na GRUDZIEŃ 2008

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Mk 1,3
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LISTOPAD 2008

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi Mt 5,9
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na PAŹDZIERNIK 2008

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! Flp 4,6
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na WRZESIEŃ 2008

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy Mt 18,15
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na SIERPIEŃ 2008

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 8, 38-39
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LIPIEC 2008

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mt 11,29
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na CZERWIEC 2008

Nie każdy, kto mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mt 7,21
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MAJ 2008

Bóg odpoczął dnia siódmego po całym trudzie, jaki podjął. Rdz 2,2
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na KWIECIEŃ 2008

Jezus zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Łk 24,30
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na MARZEC 2008

Postępujcie jak dzieci światłości. Ef 5,8
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na LUTY 2008

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mt 5,8
Pobierz Słowo Pana (pdf)

Słowo Pana na STYCZEŃ 2008

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu Łk 2,19
Pobierz Słowo Pana (pdf)