Dzielenie się Słowem Bożym

Dzielenie się Słowem Bożym

Materiały formacyjne na spotkania rejonowe związane ze Słowem Pana na dany miesiąc.

Czerwiec: ŻYCIE WIECZNE

A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. Ga 6, 8
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Maj: MOJE ŻYCIE

Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Ga 6, 4
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Kwiecień: ŻYCIE Z BRAĆMI

Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Ga 6, 2
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Marzec: ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Ga 5, 24
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty: OWOCE ŻYCIA W DUCHU

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ga 5, 22-23a
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Styczeń: PRAWDZIWE WARTOŚCI W ŻYCIU

Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak, nie maja żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Ga 5, 6
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień: ŻYCIE W WOLNOŚCI

Ku wolności wyswobodził was Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Ga 5, 1
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad: ŻYCIE W DUCHU

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze! Ga 4, 6
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik: ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Bo my wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Ga 3, 27
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Rok 2020/2021 - DRUGI LIST DO KORYNTIAN

Czerwiec: WIERZYĆ I GŁOSIĆ

Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 2 Kor 4, 13-14
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Maj: SĄD OSTATECZNY

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 2 Kor 5, 10
Materiały na spotkania rejonowe (pdf) Materiały na spotkania rejonowe - dodatek(pdf)

Marzec: POCIESZENIE

Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. 2 Kor 1, 4
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty: UMOCNIENIE I WYTRWAŁOŚĆ

Lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» 2 Kor 12, 9
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Styczeń: POJEDNANIE

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 2 Kor 5, 20
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień: ŚWIADECTWO

Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. 2 Kor 3, 2-3
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad: MIŁOŚĆ I MODLITWA

A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. 2 Kor9, 14
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik: WIERNOŚĆ

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są "tak" w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze "Amen" Bogu na chwałę. 2 Kor 1, 20
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Wrzesień: EWANGELIZACJA

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. 2 Kor 2, 14
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)
Rok 2019 / 2020 - PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN

Marzec: SZUKAĆ JEDNOŚCI I ZGODY

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 1 Kor 1,10
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty: ŚWIADCZYĆ W KAŻDYM MIEJSCU I CZASIE

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! 1 Kor 9,16
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień: BUDOWAĆ WSPÓLNOTĘ - KOŚCIÓŁ

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich 1 Kor 12, 4-6
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad: ODKRYĆ SWOJĄ WARTOŚĆ

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg. 1 Kor 1, 27-28a.29a
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik: ODKRYĆ SWOJE MIEJSCE

Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał 1 Kor 7,17a
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Wrzesień: ODKRYĆ SENS I PIĘKNO ŻYCIA

do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani o świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana 1 Kor 1,2
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Rok 2018 / 2019 - LIST DO RZYMIAN - OWOCE ŻYCIA WIARĄ

CZERWIEC: CZYSTOŚĆ

Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień; nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Rz 13,13
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

MAJ: MIŁOŚĆ

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Rz 13,8
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

KWIECIEŃ: POKORA

Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! Rz 12,16b
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

MARZEC: ROZEZNAWANIE WOLI BOŻEJ

Nie bierzcie wzoru z tego świata, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rz 12,2
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

LUTY: MODLITWA

Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Rz 8,26b
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

GRUDZIEŃ: UŚWIĘCENIE

Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. Rz 6,26
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

LISTOPAD 2018: NADZIEJA

Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Rz 5,5
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

PAŹDZIERNIK 2018: POKÓJ

Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rz 5,1b
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

WRZESIEŃ 2018: ODWAGA - MĘSTWO NA CO DZIEŃ

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Rz 1,16
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Rok 2017 / 2018 - WSPÓLNOTA W DZIEJACH APOSTOLSKICH

Czerwiec 2018: ŁASKA POTWIERDZONA ZNAKAMI

Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce. Dz 14,3
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Maj 2018: MĘŻNIE WOBEC UTRAPIENIA

A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Dz 20,22-23
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Kwiecień 2018: NIEŚĆ RADOŚĆ

Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Dz 11,2
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Marzec 2018: RÓWNY - tak samo ważny

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.» Dz 10,34
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty 2018: WYTRAŁOŚĆ - czyli jak osiągnąć sukces po chrześcijańsku

Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie Dz 5,42
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień 2017: ZAPAŁ APOSTOLSKI - konieczność przekazywania

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Dz 4,20
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad 2017: WZROST - życzliwość i pomnożenie PRZYJMOWANIE DRUGIEGO

Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Dz 2,47
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik 2017: WSPÓLNOTA - trwać i modlić się. MODLITWA WE WSPÓLNOCIE

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dz 2,42
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Wrzesień 2017: Misja iść i głosić. BYĆ ŚWIADKIEM

Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dz 1,8
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Rok 2016 / 2017 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. JANA

Czerwiec 2017: WSPÓLNA MODLITWA

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. J 16,23b-24
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Maj 2017: EUCHARYSTIA ŚWIĘTEM WSPÓLNOTY

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. J 17,20-21
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Kwiecień 2017: JEDNO SERCE, JEDEN DUCH

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. J 17,20-21
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Marzec 2017: MIŁOŚĆ WZAJEMNA

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem;żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. J 13,34-35
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty 2017: WOLNOŚĆ poprzez ascezę

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. J 8,34-36
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień 2016/ Styczeń 2017: Wspólnota, która idzie za Jezusem, idzie za prawdą

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. J 10,2-4
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad 2016: Wspólnota prowadzona przez Ducha Świętego

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14,26
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik 2016: Wspólnota zakorzeniona w Jezusie

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. J 15,5
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Wrzesień 2016: Wspólnota dla chwały Ojca

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! J 15,8-9
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Rok 2015 / 2016 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. ŁUKASZA

Czerwiec 2016: Wspólnota jest posłana, by okazywać szacunek każdemu /szacunek wobec przekonań/

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone Łk 6,37
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Maj 2016: Wspólnota jest posłana, by wspierać każdego /bezinteresowna pomoc/

Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Łk 6,30
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Kwiecień 2016: Wspólnota jest posłana, by dobrze czynić w każdym czasie i sytuacji /człowiek jest ważniejszy od instytucji/

Wtedy Jezus rzekł do nich: "Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?" Łk 6,9
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Marzec 2016: Wspólnota jest posłana, by mieć czas dla drugiego człowieka /czas dla innych/

Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Łk 4,42
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty 2016: Wspólnota jest posłana, by by wykorzystywać swoje talenty i umiejętności w służbie braciom /działanie profesjonalne/

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma" Łk 8,18
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień 2015: Wspólnota jest posłana do słabych i grzesznych

Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?" Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Łk 5,30-31
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad 2015: Wspólnota jest posłana, by współpracować z bożą łaską

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!". A Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci". Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Łk 5,4-6
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik 2015: Wspólnota jest posłana, by głosić działanie bożej mocy

Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: "Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą". Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił. Łk 8,38-39
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Wrzesień 2015: Wspólnota jest posłana, aby nieść światu Boży pokój

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Łk 10,3-5
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Rok 2014 / 2015 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA

Czerwiec 2015: Wspólnota upomina by powrócić do jedności

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Mt 18,15
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Maj 2015: Wspólnota buduje relacje oparte na postawie uniżenia

Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. Mt 18,4
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Kwiecień 2015: Wspólnota chroni najsłabszych, aby nikt się nie zatracił

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Mt 18,10
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Marzec 2015: Wspólnota jest chroniona przez Ojca

U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Mt 10,30-31
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty 2015: Słowo głoszone jest we wspólnocie, wspólnota przyjmuje Słowo

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Mt 13,23
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień 2014: Wspólnota ma właściwą hierarchię wartości

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mt 6,33
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad 2014: Wspólnota pełni wolę Ojca

Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mt 7,21
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik 2014: Wspólnota wiernie kroczy za Jezusem

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Mt 10,38
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Wrzesień 2014: Powierzyć się Jezusowi

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię! Mt 11,28
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Rok 2013 / 2014 - WSPÓLNOTA W EWANGELII WG ŚW. MARKA

Czerwiec 2014: Pokarm (wspólnota karmi by nie być głodnym)

Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!» A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. Mk 6,37.41-42
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Maj 2014: Świadectwo (wspólnota niesie światło by zobaczyć Jezusa)

Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?» Mk 4,21
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Kwiecień 2014: Odwaga (wspólnota wzmacnia by zniknął lęk)

Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się! Mk 6,50
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Marzec 2014: Służba (relacje we wspólnocie - otwarcie na braci, współpraca)

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mk 10,43-45
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Luty 2014: Przebaczenie (relacje we wspólnocie - znoszenie cudzych ciężarów)

A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Mk 11,25
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Styczeń 2014: Posłuszeństwo (relacje we wspólnocie - słuchanie)

«Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką». Mk 3,33-35
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Grudzień 2013: Wybór (decyzja bycia we wspólnocie)

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!» Mk 8,34
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Listopad 2013: Powołanie (wezwanie do wspólnoty)

Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Mk 1,17-18
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Październik 2013: Nawrócenie (powrót na drogę do wspólnoty)

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Mk 1,15
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)

Wrzesień 2013: Otwarcie na Jezusa (źródło wspólnoty)

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Mk 8,29
Materiały na spotkania rejonowe (pdf)